เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมนำรับฟังการนำเสนอบทความ

  • สถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อม
  •  การออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง 

https://docs.google.com/forms/d/1PrMHKOHRanxEEtkoGghO-MBnt_PO_Cl3hnij9eZ1YaM/edit