• กำหนดส่งบทความ ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับบทความผ่าน website และ Facebook

  • 18 กันยายน 2560

รับบทความและผลงานสร้างสรรค์รอบที่ 1

  • 1 ตุลาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560

ประกาศผลพิจารณาบทความผลงานสร้างสรรค์ รอบที่ 1

  • 31 ธันวาคม 2560

เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและชำระค่าลงทะเบียน

  • 1 มกราคม 2560 – 15 มกราคม 2560    

ปิดรับบทความและผลงานสร้างสรรค์ที่แก้ไขแล้ว

  • 15 มกราคม 2561

ประกาศผลพิจารณาบทความผลงานสร้างสรรค์ รอบที่ 2

  • 15 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

  • 1  มีนาคม 2561

งานประชุมวิชาการระดับชาติและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

  • 23-24 มีนาคม 2561

 

 

  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อม

คุณจิตติมา เชาว์แก้ว โทร 0-7567-2519

การออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์

คุณสราวุธ  เลาหะสราญ โทร 0-7567-2530

E-mail : cpad.wu.ac.th

https://www.facebook.com/cpad.wu/

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160